FRAFLYTNING


I forbindelse med fraflytning fra din lejlighed vil der blive foretaget et fraflytningssyn, hvor du bliver indkaldt og har mulighed for at deltage.


Ifølge UBSBOLIG kan du forvente at modtage din flytteafregning 4-6 uger efter fraflytning.


En fraflytning kort fortalt

Lejer opsiger sin bolig.


Boligorganisationen indkalder skriftligt den fraflyttede lejer til syn af boligen med mindst 1 uges varsel. Parterne kan skriftligt aftale et kortere varsel.


Fraflytter tømmer boligen for indbo og efterlader boligen i rengjort stand.


En repræsentant fra boligorganisationen syner boligen og udarbejder en synsrapport.


Hvis fraflytteren ikke er til stede eller ikke ønsker kopien udleveret ved synet, sender boligorganisationen senest 14 dage efter kopien til fraflytteren.


Et overslag over de samlede udgifter til istandsættelsen kan fremgå af synsrapporten. Hvis ikke overslaget fremgår, skal det sendes til fraflytteren senest 2 uger efter synet af boligen. Fraflytterens anslåede andel skal fremgå, og herunder skal evt. udgifter til misligholdelse være tydeligt præciseret.


Boligorganisationen skal sende den endelige opgørelse over udgifterne til fraflytteren uden unødig forsinkelse. I praksis betyder det senest en måned efter afslutningen af istandsættelsesarbejdet.


I den endelige opgørelse over de samlede istandsættelsesudgifter må fraflytterens andel af udgifterne ikke overstige oplysningerne fra overslaget med mere end 10 procent.


Med sin underskrift på synsrapporten skriver lejeren blot under på, at han har været til stede ved synet og modtager en kopi af rapporten.


Tvister

Opstår der uenighed imellem fraflyttter og boligorganisationen kan hver af parterne indbringe afgørelsen for beboerklagenævnet.


Kilde: http://www.e-pages.dk/bl/195/