Husorden

HUSORDEN

 

Nedenfor finder du husordenen for kollegiet.

 

En husorden er de fælles regler for, hvordan afdelingens beboere og deres gæster skal opføre sig over for hinanden og hvordan afdelingens bygninger og udstyr skal behandles.

 

Husordenen er vedtaget på afdelingsmødet og kan kun ændres på afdelingsmødet senere.

 

Det er afdelingsbestyrelsen, der har ansvaret for at lave nye forslag til husordenen, som derefter kan behandles på afdelingsmødet. Det er afdelingsbestyrelsen, der (i samarbejde med varmemesteren) skal sørge for at beboerne overholder reglerne.

 

Idéen med husordenen er at have et sæt klare fælles regler, som alle skal følge, så fællesskabet i afdelingen fungerer bedst muligt.

 

Husordenen kan læses nedenfor eller downloades her.

 

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej - DUAB afdeling XI

Revideret: Frederiksberg, den 21. oktober 2015

 

 

§1

Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til afdelingens forsvarlige drift kræver. Beboerne er ansvarlige for gæsters optræden.

 

§2 Affald:

Stk. I: Almindeligt husholdningsaffald skal fyldes i plastikposer, der skal lukkes forsvarligt, før det kastes i affaldsskakten.

 

Stk. II: Skarpe genstande, flasker, glas, etc. der kan gå itu ved benyttelse af skakten, må ikke fyldes i posen. I stedet skal disse genstande afleveres i de respektive containere på affaldspladsen bag kollegiet.

 

Stk. III: Andet affald end ovennævnte bæres ned og anbringes i de affaldscontainere, der er opstillet på affaldspladsen.

 

Stk. IV: Storskrald placeres i storskraldrummet på affaldspladsen.

 

§3

Opgangene 3 til 9 har fra husets gårdside adgang til et kælderrum, der er ind rettet til cykelparkering. Parkering af cykler, barnevogne o.l. må kun ske i disse rum og ikke i opgangenes kælderetage eller foran huset — med mindre parkeringen her sker i de opstillede stativer. Såfremt cykler, barnevogne o.l. parkeres uden for de nævnte områder, er afdelingsbestyrelsen bemyndiget til at fjerne disse uden varsel.

 

§4 Festlokaler:

Stk. I: Til ejendommen hører et forsamlingslokale, der er beliggende på 6. Sal mellem opgang 5 og 9. Der er adgang fra begge opgange. Disse lokaler kan benyttes af beboerne i hele ejendommen, dvs. opgangene 3 til og med 13.

 

Stk. II: Benyttelse sker på brugerens ansvar, og rummene skal rengøres efter brug. Husordenen for festlokaler udleveres ved leje af lokaler

 

§5 Fyrværkeri:

Afbrænding af fyrværkeri må ikke ske fra altaner, gård eller ejendommens arealer i det hele taget.

 

§6 Gård/Have:

Stk. I: Gård og have vedligeholdes af udlejer, men står under lejernes beskyttelse.

 

Stk. II: Der må ikke henkastes affald i gården, ligesom cykler, knallerter og lignende heller ikke må placeres her.

 

Stk. III: Uansvarlig og støjende adfærd er ikke tilladt i gården/have.

 

Stk. IV: Engangsgrills må ikke placeres på bordene eller på græsset i haven.

 

Stk. V: Det er ikke muligt at leje eller reservere have og/eller grill.

 

§7 Husdyr:

Det er ikke tilladt at holde husdyr. Afdelingsbestyrelsen afgør grænsetilfælde mellem husdyr og stuekultur.

 

§8 Klager:

Stk. I: Klager vedrørende overtrædelser af husordenen skal inden otte dage afgives skriftligt til afdelingsbestyrelsen.

 

Stk. II: Klagen skal indeholde angivelse af tid, sted og omstændigheder.

 

Stk. III: Afdelingsbestyrelsen kan høre sagens parter.

 

Stk. IV: Afdelingsbestyrelsen afgør, efter at have undersøgt sagen, om husordenen har været overtrådt. Såfremt klagen findes berettiget, tildeler afdelingsbestyrelsen den eller de overtrædende en skriftlig advarsel/påmindelse i samarbejde med administrationen.

 

Stk. V: Såfremt en lejer atter overtræder husordenen, opsiges vedkommende normalt. Advarsler forældes på 12 måneder.

 

Stk. VI: Alle afgørelser om opsigelse af et lejemål behandles af afdelingsbestyrelsen.

 

§9 Kælder-/loftsrum:

Stk. I: Der må ikke opbevares meget brandfarlige ting, såsom benzin, sprit, m.v. i depotskabene i kælder og på loft. Der må ikke opbevares genstande uden for de til lejemålene hørende depotskabe.

 

Stk. II: I særlige tilfælde kan en lejer få tilladelse til, kortvarigt at opbevare genstande uden for depotskabene. Denne tilladelse kan kun gives af afdelingsbestyrelsen, og genstandene skal i givet fald tydeligt markeres med lejlighedsnummer.

 

Stk. III: Afdelingsbestyrelsen har ret til, uden varsel at fjerne alle genstande, der måtte befinde sig i kælder- og loftsrum, uden for depotskabene, medmindre der i det konkrete tilfælde er indhentet tilladelse jf. § 9, stk. II.

 

§10 Parabolantenner:

Opsætning af parabolantenner og lignende må kun ske med afdelingsbestyrelsens godkendelse. Dette skyldes hensynet til bygningens ydre fremtoning.

 

§11 Parkering:

Parkering af biler, motorcykler og lignende er ikke tilladt i gården, der er brandvej. Se i øvrigt under “cykler”.

 

§12 Skader:

Skader forvoldt af beboere eller deres gæster på bygningen og/eller dens inventar hæfter de pågældende for. Der hæftes kollektivt for skader på fællesrum, hvor ingen skadevolder kan udpeges.

 

§13 Støj:

Stk. I: Radio, TV, CD afspiller, etc. må ikke bruges på en måde, så det generer de øvrige beboere.

 

Stk. II: Boremaskine, slagværktøj og lignende må på hverdage og i weekender/helligdage kun benyttes i tidsrummet 10-20.

 

Stk. III: Vedvarende støjende arbejde må ikke finde sted i lejligheden.

 

Stk. IV: Beboerne opfordres til at informere øvrige beboere, hvis der afholdes fester og lignende ved opslag på tavlerne i opgangene.

 

Stk. V: En støjklage skal respekteres første gang. Der vil kun være tale om en støjklage, hvis man mundtligt har gjort den støjende beboer opmærksom på, at støjniveauet er for højt vel at mærke, mens den støjende adfærd står på. Respekteres dette ikke, kan man klage over beboerens støjende adfærd til bestyrelsen jf. § 8.

 

Stk. VI: På aftener op til hverdage må der ikke udvises støjende adfærd efter kl. 22, på aftener op til weekender/helligdage dog efter kl. 24. Dog skal enhver henvendelse om støj fra anden beboer respekteres omgående.

 

§14 Toilet:

Der må ikke kastes ting i toiletkummen, som kan medføre tilstopning af faldstammer mv.

 

§15 Trappeopgange:

Trappeopgangene skal holdes fri for alle former for opbevaring og placering af enhver form for skrald, herunder aviser og lignende til afhentning til genbrug.

 

§16 Udendørs områder:

Det er ikke tilladt at udlægge foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr.

 

§17 Vaskerum:

Stk. I: Vaskemaskiner, centrifuge og tørretumbler i vaskeriet i kælderen kan efter reservation benyttes af beboere til vask af eget tøj.

 

Stk. II: Reservation og anvisninger i vaskeriet skal følges, dvs. den opsatte tavle benyttes. En reservation er kun gyldig såfremt den er foretaget med udleveret vaskelås.

 

Stk. III: Man har lov til at overtage en andens vasketid, hvis denne ikke er mødt op senest 15 minutter efter vasketidens start.

 

Stk. IV: Såfremt der vaskes ind i en reserveret tid, har den beboer der har reserveret tiden ret til at afbryde vasken.

 

Stk. V: Maskinerne i vaskerummet må kun benyttes i tidsrummet 7-21.

 

Stk. VI: Tørretumbleren reserveres i time forskudt, og må derfor benyttes til kl. 22.

 

Stk. VII: Omgåelse af betalingssystemet eller forsøg herpå er ikke tilladt.

 

Stk. VIII: Såfremt, der midt i en valgperiode sker væsentlige ændringer mht. de fysiske rammer for vaskerum, vil afdelingsbestyrelsen fastsætte regler for brugen af disse. Til førstkommende beboermode skal afdelingsbestyrelsen dog fremlægge nye regler for brugen afvaskerummet/vaskerummene.

 

§18 Beboerforening:

Stk. I: Beboerforeningen er et særskilt udvalg under afdelingsbestyrelsen, med det ene formål at støtte sociale aktiviteter og foranstaltninger på eller i tilknytning til kollegiet.

 

Stk. II: Alle beboere er automatisk medlem af beboerforeningen.

 

Stk. III: Beboerforeningens kontingent fastsættes på det ordinære afdelingsmøde.

 

Stk. IV: Med mindre andet særskilt besluttes på afdelingsmodet, udgøres beboerforeningens ledelse af afdelingsbestyrelsen.

 

§19 Opslag:

Stk. I: Opslag må udelukkende opsættes på opslagstavlerne, med mindre der er indhentet tilladelse fra afdelingsbestyrelsen til at opsætte opslag andre steder.

 

Stk. II: Opslag, instrukser m.v. fra bestyrelsen og inspektøren må ikke fjernes.

 

§20 Rygning:

Det er ikke tilladt at ryge i lejligheden eller på fællesarealer (undtaget er fælleslokalet på 6. sal). Det er heller ikke tilladt at ryge ud af vinduerne. Al rygning skal foregå minimum fem meter fra bygningen. For beboere, der er flyttet ind før den 1/11 2015, gælder reglerne for rygning i lejligheden som de fremgår af husordenen revideret i december 2012.

 

 

 

Nærværende husorden er sidst revideret på ordinært afdelingsmøde september 2015.

 

Copyright © All Rights Reserved